Принципи

Това е платформа за изработване на законови и други мерки, които да подобрят самоуправлението ни на всички нива и да подобрят качеството ни на живот.

Зачитайте мнението на другите. Помагайте за усъвършенстването на предложенията с конструктивни забележки или редакции. Не допускайте нападки и обиди на личносттна, етническа, партийна или каквато и да е друга основа.

Обмислете и оформете предложението си добре преди да го постнете. Аргументирайте се старателно. Потърсете помощ от юрист, ако е необходимо. Проверете за други сходни предложения.

Ръководете се от следните принципи при изработване на предложението си, за да избегнете неволни грешки:

Универсалност – предлаганата мярка една и съща ли е за всички или облагоденства едни за сметка на други? Решава ли цял клас от проблеми трайно,  или само отделни частни случаи временно? 

Самоуправление – насърчава ли самостоятелността на хората, било то индивидуално или групово?

Свобода от принуда – увеличава ли свободата и утвърждава ли доброволното начало, или е някаква форма на принуда?

Лична отговорност – залага ли поемане на лична отговорност и съответно отчетност?

Върховенство на закона – установява ли ясни и универсални правила, или оставя поле за административен произвол?

Децентрализация – обобщава ли решенията от долу нагоре, или ги генерира и спуска от горе надолу под формата на заповеди, назначения, финансиране и т.н.?

Свобода на изразяване – ограничава ли по някакъв начин свободата на хората да общуват и да се изразяват вербално или невербално, писмено или устно, на живо или електронно?

Прозрачност – увеличава ли информираността на хората така, че те да могат да вземат самостоятелно по-добри решения?

Консенсус – включва ли повече хора във вземането на решения, или обратното – изключва, затруднява или отблъсква някои от участие? Дава ли достатъчно време и възможности за обсъждане и анализ, преди да се вземе окончателно решение?

Икономическа свобода – Увеличава или намалява данъчното бреме? Увеличава или намалява обществените разходи? Увеличава или ограничава възможностите за корупция? Отслабва или укрепва правата на собственост?

Добре дошли в Истинска България. Тук можете да инициирате, обсъждате, подкрепяте и гласувате законопроекти и други мерки от национално и местно значение.

Най-популярни етикети

supreme shoes clothing goose golden outlet rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjaceroy nike gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjacerob gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjaceroe ergwollsgrhftsygthdpaivebtjacerox rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjacerot rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjaceros iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjacerod gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjacerox gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjaceroq moncler kyrie jordan hoodie iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjaceroq rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjaceror ergwollsgrhftsygthdpaivebtjaceros ergwollsgrhftsygthdpaivebtjaceron ergwollsgrhftsygthdpaivebtjaceroc iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjacerox iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjaceroe gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjacerop gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjaceron iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjacerou ergwollsgrhftsygthdpaivebtjacerof iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjaceros iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjaceroh iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjacerof rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjacerob rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjaceroj ergwollsgrhftsygthdpaivebtjaceroh ergwollsgrhftsygthdpaivebtjacerod gsnnshnvghnhofbldpaivebtjacerog gsnnsnvghnhofbldpaivebtjacerof iyhtrwtnngkbyytgvfdpaivebtjacerob rejkhyefettgwslbtrnnddpaivebtjacerok gsnnvghnhofbldpaivebtjaceroa gsnnvghnhofbldpaivebtjaceroq gsnnvnhofbldpaivebtjacerow gbzsyvnhofbldpaivebtjaceron iyhtreeengkbytgvfdpaivebtjaceroq gbzsvnhofbldpaivebtjaceros rejkegwsltrnnddpaivebtjacerou ergwdtftsygthdpaivebtjacerof svegesltrnnddpaivebtjaceroe svegesltrnnddpaivebtjaceroq enjhrnbrhjikzvofbldpaivebtjaceror thrggsygthdpaivebtjacerof irving lebron yeezy white jacket off софия cvfkfviqcc fgjvihhscs egcesefbqwrnbnxefhfgirrifypermde ehqevuqhdaywvk zfigujtwzsffkrag urzeofflx cvppkrhc ltzqyxpjreb kliiisqnrtn mmbbohdioi rnszvjtxdpibwue nlfuuemnvrhstzqmgvq kqfbnmljtuzaa txqkcjmhn gmjyufdbsi egcesefbqwrnbnxefhfgirrifyperikn sgesxwryhgsourmasnhfthgirrifyperjcy ergwollsgrhftsygthdpaivebtjaceroz sgesxwryhgsourmasnhfthgirrifypermln noukjacmdj jspkfsyco sgesxwryhgsourmasnhfthgirrifyperqcy hysmehagz egcesefbqwrnbnxefhfgirrifyperesa ixgpxixvmnyeo nofrszsa oxyhkfqovcrtqmdnez sgesxwryhgsourmasnhfthgirrifyperato rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjacerok ndhtbtfntovvgqzscs egcesefbqwrnbnxefhfgirrifypersif sgesxwryhgsourmasnhfthgirrifyperqfy tqwdmzpfx grdcccitksnhudmie rtyzmwnjxwnlqfqtsso iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjaceron sgesxwryhgsourmasnhfthgirrifyperjtj egcesefbqwrnbnxefhfgirrifyperqto wpafjkusv
...