Принципи

Това е платформа за изработване на законови и други мерки, които да подобрят самоуправлението ни на всички нива и да подобрят качеството ни на живот.

Зачитайте мнението на другите. Помагайте за усъвършенстването на предложенията с конструктивни забележки или редакции. Не допускайте нападки и обиди на личносттна, етническа, партийна или каквато и да е друга основа.

Обмислете и оформете предложението си добре преди да го постнете. Аргументирайте се старателно. Потърсете помощ от юрист, ако е необходимо. Проверете за други сходни предложения.

Ръководете се от следните принципи при изработване на предложението си, за да избегнете неволни грешки:

Универсалност – предлаганата мярка една и съща ли е за всички или облагоденства едни за сметка на други? Решава ли цял клас от проблеми трайно,  или само отделни частни случаи временно? 

Самоуправление – насърчава ли самостоятелността на хората, било то индивидуално или групово?

Свобода от принуда – увеличава ли свободата и утвърждава ли доброволното начало, или е някаква форма на принуда?

Лична отговорност – залага ли поемане на лична отговорност и съответно отчетност?

Върховенство на закона – установява ли ясни и универсални правила, или оставя поле за административен произвол?

Децентрализация – обобщава ли решенията от долу нагоре, или ги генерира и спуска от горе надолу под формата на заповеди, назначения, финансиране и т.н.?

Свобода на изразяване – ограничава ли по някакъв начин свободата на хората да общуват и да се изразяват вербално или невербално, писмено или устно, на живо или електронно?

Прозрачност – увеличава ли информираността на хората така, че те да могат да вземат самостоятелно по-добри решения?

Консенсус – включва ли повече хора във вземането на решения, или обратното – изключва, затруднява или отблъсква някои от участие? Дава ли достатъчно време и възможности за обсъждане и анализ, преди да се вземе окончателно решение?

Икономическа свобода – Увеличава или намалява данъчното бреме? Увеличава или намалява обществените разходи? Увеличава или ограничава възможностите за корупция? Отслабва или укрепва правата на собственост?

Добре дошли в Истинска България. Тук можете да инициирате, обсъждате, подкрепяте и гласувате законопроекти и други мерки от национално и местно значение.
...